Privacy & Cookie verklaring

Privacy & Cookie verklaring

versiedatum: 22-05-2023

Innerfeeling hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy & Cookie Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Innerfeeling houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Verklaring;
  Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Als Innerfeeling zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document..

Verstrekking aan derden

 • De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
 • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

 • Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

 • Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

 • Innerfeeling bewaart dossiers en persoonsgegevens conform de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) gedurende de termijn van twintig jaren.

 

Beveiliging

 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

 

Rechten omtrent uw gegevens

 • U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 • Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

 • Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

 • Als u naar aanleiding van onze Privacy & Cookie Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

 

Contactgegevens Innerfeeling

Roos van Kappel
Lindeboomlaan 30
6874 BR Wolfheze 
tel: 06 – 47400260
email: info@innerfeeling.nlWaarvoor verwerken wij persoonsgegevens:

 • Uw persoonsgegevens worden door Innerfeeling verwerkt
  ten behoeve van de volgende doeleinden:
 • Administratie en facturatie
 • Het onderhouden van contact

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende
persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam en voorletters
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Huisadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum


Grondslag

 • De grondslag voor verwerking is uitvoering van onze overeenkomst tot dienstverlening.


Bewaartermijn

 • Wij bewaren deze gegevens tot maximaal twintig jaar; dit is in overeenstemming met de WGBO de wettelijke bewaarplicht.


  Cookies
 • Innerfeeling gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan onze website of forum wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
 • De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en uw gebruiksgemak.

Uw recht op bescherming van uw gegevens

Roos van Kappel

Roos is paranormaal therapeut voor mensen en paarden. Ze is gespecialiseerd in telepathie en tevens een bevlogen levenscoach. Naast haar werk als therapeut en coach helpt Roos mensen met paarden. Roos ziet haar werk als haar grootste hobby en werkt vol overgave en passie. Roos haar missie: de wereld een betere plek maken voor mensen en paarden.

Wilt u een afspraak maken?

06-47400260